Lerposy hospital Donoredjo

Melaatschenkolonie Donoredjo

Donoredjo (Semarang)

Categoraal

Lepra

Doopsgezinde Zendingsvereeniging

Zending

14-1-1916

Subsidie verleend van f 34.000 bij Gouv.Bt. 14 Jan 1916 no. 27 voor bouw en inrichting. In 1936 heeft de inrichting 207 bedden en 75.516 verpleegdagen, waarvoor een subsidie wordt verleend van f 31.385,64. Een jaar later is de capaciteit: 196 bedden ( 71.818 verpleegdagen) en f 37.919,10 subsidie. Bij Besluit GG van 19 Augustus 1919 no.38  Staatsblad 1919 no. 532,  wordt het bedrag per opgenomen patient vastgesteld op f 7,50 per maand.

Zie Mededeelingen DVG 1939 (no. 28).

23e Jaarverslag van het sanatorium Donorodjo, inrichting voor lijders aan lepra over het jaar 1938

Uit: GTNI 1939, 79, afl. 33, 15 Augustus 1939, pag. 2096.

De hoogtezoninstallatie kwam in geregeld gebruik. Het verslag meldt hierover het volgende:   ” Zeer vele patiënten maken gebruik van deze lichtbestraling waarbij onder leiding van de verpleegster tot 20 patiënten tegelijk, een zeer zwakke maar langdurige ultravioletbestraling ondergaan. Het is moeilijk om over de waarde van de therapie een samenvattend oordeel te geven. Het is zeker, dat deze bestraling op meerdere patiënten een algemeen roboreerende invloed heeft en met name vele huiduitslagen tot genezing brengt. Het is ook zeker, dat het door sommige patiënten zelfs in zeer zwakke doseering slecht verdragen wordt, terwijl het op vele gevallen, behalve aan een algemeen psychische invloed, noch ten goede, noch ten kwade iets doet.