Mission hospital Marienheuvel

R.K. Ziekeninrichting Marienheuvel

Tomohon (Minahassa)

Algemeen

Zusters van Jesus, Maria, Jozef, ‘s Her

Zending

1-1-1910

Aanvankelijk hulpziekenhuis 1e klasse (10-25 bedden); eerste 3 jaren 214 zieken. In dagelijkse apotheek werden ruim 54.000 lijders geholpen. In 1917 werd voor het eerst subsidie verleend: een oprichtingssubsidie van f 2700 en een uitrustingssubsidie van f 1000.

Wegens gebrek aan geneesmiddelen ten gevolge van de WO moest de hulpverlening beperkt worden in de jaren 1918 en 1919. De polikliniek (apotheek) patienten daalden van 23.101 in 1917 naar 14.556 in 1918 en 16.524 in 1919.

Jaarverslag 1940: Hierin wordt vooral den nadruk gelegd op het tekort aan leiding gevende verpleegkrachten, waardoor verantwoordelijk werk zal moeten worden toevertrouwd aan in het ziekenhuis zelf gediplomeerde mantri’s. Te Lembean werd in het begin van het jaar een hulziekenhuis voor on- en minvermogenden gesticht met 48 bedden. Dit wordt eens per week door een arts bezocht. De gemiddelde dagsterkte bedroeg in Tomohon 103, in Lembean 25.ë