Leprosy hospital Malalajang

Leproserie Malalajang

Menado (Minahassa)

Categoraal

Lepra

Vereniging ter bestrijding van lepra in

Particulier

1-1-1855

Uit Buddingh, Neerlands Oost-Indie reizen, 1852-1857, pag. 359: “Welligt heeft ook deze gebeurtenis, in verband met de omstandigheid dat het gesticht te ver afgelegen en tegen de zeerovers zonder bescherming was, ertoe bijgedragen, dat het Lazaretto in 1855 van het eiland bangka naar de rivier Toemoempa, aan de noordzijde der baai vaan Menado, en alzoo in de onmiddellijke nabijheid van het Bestuur, is verplaatst geworden.”

Vermoedelijk omstreeks 1935 opgericht na lang geharrewar met protestanten. Merkwaardig is, dat het boek van Steenbrink meldt dat de voorziening nooit tot stand is gekomen, terwijl de opeenvolgende Indische verslagen van 1935 tot 1938 melding maken van een benutte capaciteit van resp. 96, 118, 120 en 119 bedden. In de Mededeelingen DVG XXVIII (1939) 2-3: 57-136 is sprake van een subsidie van f 14.400 voor het jaar 1937 (43969 verpleegdagen x f 0,32).

Uit: PDF ziekenhuizen Minahasa ca. 1940, pag. 122: De te Manado in 1925 opgerichte particuliere vereeniging, die te Toemoempa bij Manado een primitieve leproserie (capaciteit 40 bedden) oprichtte, verzocht in 1929den Gewestelijk Gouvernements Arts om advies uit te brengen op een, door haar in te dienen verzzoek om toekenning van ‘s-Lands subsidie, want de kosten voor de oprichting  en de exploitatie werden door vrijwillig bij elkaar gebrachte middelen, de Minahasa Raads- en Gemeente subsidie bestreden. De adviseur verklaarde evenwel, dat de inrichting daarvoor niet Sanatorium Getasan