Lerposy hopsital Semaroeng

Semaroenggesticht

Soerabaja

Categoraal

Lepra

Vereeniging tot bestrijding van lepra

Particulier

1-1-1912

In Staatsblad 585 van 6 November 1911 (Besluit GG no.46 van 30 October 1911) wordt het Semaroongesticht opgeheven en voortgezet als Landsinrichting onder de naam “Leprozengesticht Semaroong”en met bestemming tot opneming van tot de Inlandsche en daarmede gelijkgestelde bevolking behoorende melaatschen. In 1936 behoort het tot de gesubsidieerde instellingen met een capaciteit  van 194 plaatsen (70.921 verpleegdagen) en een subsidie van f 19.446,89. Het daaropvolgende jaar bedraagt het subsidie f 20.253,39 voor een capaciteit van 196 plaatsen en 71.559 verpleegdagen Zie:Mededeelingen DVG 1939 (nr. 28).