GBZ Tangerang

Inlands hospitaal (GBZ)

Tangerang (Batavia)

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-3-1916

Bijblad no. 8724 (Besluit no. 35 van 7 Maart 1917). Geneeskundige Dienst. Ziekeninrichtingen. In Bijblad no. 11446 van 30 Augustus 1927 zijn de verpleegklassen vastgesteld op 3e (verpleegprijs f 3) en 4e klasse (verpleegprijs f 1,50).

Wijziging in de samenstelling van het personeel der Inlandsche ziekeninrichtingen buiten de drie hoofdplaatsen op Java.

Inhoud:

Te bepalen, dat het personeel bij het Inlandsch hospitaal te Tangerang (Batavia) zal bestaan uit twee bedienden, ieder op een bezoldiging van ƒ 10 per maand, waarvan één met drie tweejaarlijkse traktementsverhogingen van ƒ 2,50 per maand en één met een tweejaarlijksee traktementsverhoging van ƒ 2,50 per maand; met de bepaling, dat aan de reeds in dienst zijnde bediende bij genoemd hospitaal twee der aan zijn betrekking verbonden traktementsverhogingen, gerekend van 1 Maart 1916, kunnen worden toegekend.