VOC Hospital Ternate

Compagnie’s Hospitaal Ternate

Ternate (Molukken)

Algemeen

Gouvernement

Overheid

1-1-1658

  1. Schoute, De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie, p. 181: “Dat er op Ternate een ziekenhuis is geweest in de 17e eeuw, blijkt uit de twee steenen met Latijnsche inschriften, nu nog te vinden in een muur van het fort Oranje te Ternate. Op een derden steen, in het midden, staan de naam van den Gouverneur Simon Cos, en het jaartal 1658. Vermoedelijk heeft de eene steen gestaan boven den ingang van het ziekenhuis, de andere boven dien der apotheek. De vertaling der disticha, welke zelfs aan Latinisten van jhet vak enkele raadseltjes opgaf, moge hier volgen.

Si petis Aeger opem (Indien gij hulp zoekt, O Zieke)