Venereal hospital Blitar

Koloniaal Verslag 1879-1880:

The department didnot receive statistical information aabout the patients of hospitals for nursing of syphilitical women. In the years 1876 and 1877 authorization had been obtained to found this type of hospitals in 4 places, where they had not been known before: Wonosobo and Gombomg at Bagelen and Blitar and Toeloeng-Agoeng at Kediri. The two first mentioned have been opened in 1878.

Twelve hospitals for syphilitic women were counted in 1877 and by the end of the 19th century the number had increased to 24. The size of the problem was far bigger than the capacity of these institutions was able to provide. Moreover, much discussion took place about a more effective way of deaaling with the consequences of prostitution.

The NI Government allowed the following numbers of personnel: for every 30 prostitutes one female servant. In addition, one mandoer, when there were more than 10 prostitutes.

On 1 March 1911 this establishment together with other institutions of the same category was closed in accordance with the newly formulated policy that there was no positive result to be expected of this kind of care.

-1879: Te Soerakarta zal een door het Gouvernement aangekocht erf met gebouwen worden ingerigt tot hospitaal voor zieke gevangenen, krankzinnigen en prostituées.

Op twee plaatsen in Kediri (te Blitar en te Toeloeng Agoeng) zullen localen worden gebouwd ter verpleging van zieke prostituées. Tot dus ver wordt op vele plaatsen een gedeelte der gevangenis voor dit doel gebezigd, hetgeen somwijlen ten gevolge heeft dat voor de eigenlijke gevangenen te weinig plaats overblijft.  Men is er op bedacht om aan deze onregelmatigheid een einde te maken.

1879-1880: Numerieke opgaven omtrent de bevolking der bestaande inrigtingen voor de verpleging van syphilitische vrouwen zijn niet ontvangen. In 1876 en 1877 werd magtiging verleend om dergelijke inrigtingen tot stand te brengen op vier plaatsen, waar zij nog niet bestonden, namelijk te Wonosobo en Gombong te Bagelen en te Blitar en Toeloeng-Agoeng in Kediri. De twee eerstgenoemde zijn in 1878 in gebruik gesteld. Of de twee andere reeds geopend zijn,

is hier te lande nog niet gebleken. (Preanger)

(Kediri)

Categoraal

Syphilis

Gouvernement

Overheid

1-1-1879                                                                   1-3-1911

Zie promotieliteratuur KV verslagen